Podmínky půjčovny strojů a nástrojů Ostrava

Smluvní podmínky pronájmu strojů STANA spol. s r.o.

Tyto smluvní podmínky jsou nedílnou součástí „ Nájemní smlouvy ", mezi nájemcem a pronajímatelem , neboť specifikují vztahy obou stran při pronájmu strojů, příslušenství, nástrojů a pod.

1. Převzetí a vrácení věci

Pronajímatel seznámí nájemce před uzavřením smlouvy s celkovými a dílčími vlastnostmi pronajaté věci, se všemi způsoby jejího obvyklého užívání a s tím, komu můžete svěřit obsluhu stroje .

Pronajímatel provedl kontrolu technického stavu stroje i příslušenství a prohlašuje, že stroj je schopen plnit účel sjednaného užívání . Vlastní ( praktické ) předání stroje bude provedeno po uzavření smlouvy přímo nájemci nebo osobě, kterou k tomu písemně zmocní nájemce. Nájemce je povinen vrátit stroj v poslední den nájmu na dohodnutém místě nepoškozený, v provozuschopném stavu a řádně očištěný.

2. Užívání pronajaté věci

Nájemce se seznámil s půjčovaným strojem, jeho součástkami a příslušenstvím. Dále s jeho celkovými a dílčími vlastnostmi, zvláště pak s jeho vhodností pro předpokládané použití. Nájemce se též seznámil s provozními podmínkami užívání stroje. To znamená, že je povinen jej užívat v souladu s platnými předpisy, jakož i s podmínkami užívání ( tj. s návodem ), který stanovil výrobce nebo dodavatel.

Nájemce se zavazuje :
 • Věc užívat obvyklým způsobem, přiměřeně k povaze a určení stroje a chránit ji před poškozením .
 • Svěřit obsluhu stroje odpovědné osobě a u stroje, kde je třeba k obsluze zvláštního povolení, přezkoušení či osvědčení, svěřit stroj pouze osobám způsobilým, oprávněným nebo zaškoleným.
 • Na vlastní náklady provádět běžnou údržbu, jakož je např. kontrola a doplňování oleje, mazání, doplňování pohonných hmot dle doporučení výrobce a pronajímatele.
 • Umožnit pracovníkům pronajímatele ( popř. osobám, které pronajímatel určí ) kontrolu provozních podmínek stroje, př. uvolnit prostor pro jeho opravu .
 • Při dlouhodobém pronájmu / nad 20 pracovních dnů / umožnit pronajímateli po telefonické dohodě provedení servisní prohlídky.
 • Poruchu stroje či příslušenství neprodleně ohlásit pronajímateli a dohodnout možnost opravy, vrácení stroje či jeho výměny.
 • Chránit stroj i příslušenství náležitým způsobem před odcizením či jeho poškozením, nepůjčit stroj dalšímu uživateli, ani jej nedodat dalšímu nájmu, bez svolení pronajímatele. Bez svolení pronajímatele neodvést stroj mimo území ČR.
 • Neprovádět na svěřené věci změny nebo opravy bez písemného souhlasu pronajímatele .
 • Odcizení, ztrátu či úmyslné poškození stroje neprodleně ohlásit příslušnému oddělení POLICIE ČR a pronajímateli zaslat písemné potvrzení o oznámení s uvedeným jednacím číslem vyšetřovacího spisu POLICIE ČR.

3. Doba pronájmu a ukončení smlouvy

Nájemní smlouva je ve smlouvě sjednána na dobu určitou. Nájem je ukončen posledním dnem sjednané doby a zapůjčený stroj či příslušenství ještě týž den vrácen . Užívá-li nájemce pronajatou věc i poté činí tak neoprávněně a nájem se mu ve smyslu § 676 obč. zákoníku neprodlužuje na další období, pokud stroj nebude ve sjednanou vrácen, zaplatí nájemce pronajímateli vedle nájemného pokutu ve výši 25% nájemného za každý kalendářní den o který bude termín vrácení překročen . Sjednanou dobu nájmu je možno dohodou obou stran prodloužit. Dobu je třeba písemně stvrdit .

4. Nájemné

Nájemce je povinen platit nájemné v hotovosti, pokud není dohodnuto jinak. Nájemné je stanoveno pevnou částkou za dobu 24 hodin, podle platného ceníku STANA spol s r.o.. Nájemné je v ceníku uvedeno v časových pásmech podle délky nájmu. V případě zkrácení délky nájmu ze strany nájemce nebo poté, co s ním byla nájemní smlouva předčasně ukončena, protože neplnil smluvní podmínky, může pronajímatel dodatečně stanovit nájemné v pásmu, které odpovídá skutečné délce nájmu a nájemce se zavazuje toto vyšší nájemné zaplatit, popř. doplatit.

U dlouhodobých pronájmů pokud nebude stanoveno jinak, se nájemné bude platit za každý kalendářní měsíc podle splatnosti uvedené na faktuře .

V případě nezaplacení nájemného v daných termínech nájemce souhlasí, že pronajímatel může nájemci předepsat smluvní pokutu ve výši 0,1% z nezaplacené částky za každý den prodlení a nájemce ji musí zaplatit. Nájemné podléhá dani s přidané hodnoty ( DPH ) ve výši 20%, daň se připočte k dohodnutému nájemnému a nájemce ji bude platit spolu s nájemným.

5. Další ujednání

Vzhledem k tomu, že pronajímatel svěřuje nájemci do užívání věc značné hodnoty, musí trvat na přiměřeném zajištění těchto věcí.

Jistina

Jistinu nájemce skládá k zabezpečení stroje a správného zacházení s ním. Jistina se skládá zpravidla v penězích do výše pořizovací hodnoty stroje nebo směnkou. Jistina se vypořádá při vrácení stroje. Pokud je stroj řádně vrácen a nájemné uhrazeno, vrátí pronajímatel nájemci jistinu celou. Jinak z ní uhradí hodnotu stroje, příp. škodu způsobenou na stroji, nedoplatek nájemného, smluvní pokutu, příp. další své nároky ze smlouvy a zbytek nájemci vrátí. Pokud je jistina poskytnuta směnkou, pronajímatel v případě řádného vrácení stroje a zaplacení nájemného, směnku nájemci vrátí a vrácení vyznačí na prvopis směnky. Jistina může být též poskytnuta zřízením zástavního práva nebo způsobilým ručitelem.


Záloha

Záloha se vyžaduje při uzavření smlouvy k úhradě části nebo celého nájemného.

Předložení a kopírování dokladů

Nájemce k doložení své důvěryhodnosti předloží pronajímateli doklady, které si pronajímatel vyžádá. Nájemce souhlasí s okopírováním dokladů vztahujících se k jeho osobě, obchodní činnosti a k okolnostem smlouvy. Pronajímatel se zavazuje tyto kopie chránit jako své obchodní tajemství.

6. Ztráty a poškození

V případě nevrácení stroje se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli pořizovací hodnotu stroje a dále pak nájem za každý i započatý měsíc, potřebný k obstarání stroje nového. V případě poškození stroje uhradí nájemce jeho opravu v případě, že k poškození došlo v důsledku toho, že pronajatá věc nebyla řádně udržována a chráněna před poškozením , svěřena neoprávněné osobě apod.. Ostatní opravy stroje provede k výzvě na své náklady pronajímatel . V případě vrácení znečištěného stroje se účtuje smluvní sazba ve výši 250,-Kč bez DPH za uvedení stroje do čistého stavu.

7. Ukončení smlouvy

Smlouva je ukončena uplynutím nájemní smlouvy ( doby ). Může být též ukončena dohodou nebo odstoupením od smlouvy.

Výpověď

Výpověď mohou smluvní strany dát bez uvedeného důvodu. Výpovědní doba je konkrétně uvedena ve smlouvě nebo je 3 ( tři ) denní. Výpovědní doba započne běžet v den doručení písemné výpovědi.

Odstoupení od smlouvy

Nájemce může odstoupit od smlouvy pokud pronajatý stroj není z technických příčin, které nezavinil, provozuschopný a pronajímatel po oznámení závady nájemcem v přiměřené době závadu neodstranil, příp. stroj nevyměnil. Pronajímatel může od smlouvy odstoupit především v případě, že nájemce přes výstrahu nepoužívá stroj způsobem obvyklým, přiměřeným jeho povaze a určení a hrozí, že stroj bude zničen, příp. úmyslnými neodbornými zásahy do jeho funkce vážně poškozen. Pronajímatel může odstoupit od smlouvy též proto, že nájemce nezaplatil nájemné do splatnosti dalšího. Odstoupení od smlouvy je platné dnem doručení písemného odstoupení a to bez splnění dalších podmínek např., že interval splatnosti nájemného není tříměsíční, ale mnohem kratší. V případě výpovědi i odstoupení od smlouvy je nájemce povinen věci vrátit v určený den skončení nájmu tj. v poslední den výpovědní doby a nebo v den doručení odstoupení od smlouvy. Pokud tak nájemce neučiní, souhlasí s tím, že mu stroj i příslušenství může být pronajímatelem příp. jeho zmocněncem i bez jeho bezprostředního souhlasu odebrán a souhlasí, že uhradí náklady, které s tím vzniknou.

Za společnost STANA spol. s r.o. Ing. Ivo Ševčík jednatel


  Půjčovna a servis nářadí

Půjčovna stavebních strojů v Ostravě Vám nabízí profesionální a spolehlivé stroje renomovaných značek. Servis a prodej ručního elektrického nářadí a stavební mechanizace, prodej náhradních dílů a diamantových nástrojů. Provádíme řezání železobetonu, jádrové vrtání, broušení a frézování betonu.

  Novinky
 • Balíky stavebních strojů
  Výborné ceny za komplety stavebních strojů Husqvarna. ...
 • PF 2021
  Zdravý a veselý rok 2021 Vám přeje team půjčovny, servisu a služeb....
   Kontakty
   STANA spol. s r.o.

Hlučínská 1102/69,
702 00 Ostrava Přívoz

    +420 731 779 049

   
    www.stana.cz
     Kde nás najdete
    Telefonní kontakty
STANA spol. s r.o.